Kommers Lexpress

I samarbete med Lexpress AB erbjuds rättsfallsdatabasen Lex Total Upphandling som innehåller samtliga domar enligt lagen om offentlig upphandling från och med 2007 från Länsrätterna/Förvaltningsrätterna, Kammarrätterna, Regeringsrätten/Högsta förvaltnings-domstolen samt EG-domstolen.

Rättsfallsdatabasen uppdateras löpande. Hela domen är skannad och texttolkad vilket gör hela textmassan sökbar. Tjänsten innehåller över 27 000 dokument (december 2021) som berör upphandlingsmål, plus i förekommande fall underinstansernas avgöranden. Nyhetsbrev och bevakning ingår.

Komplett rättsfallsdatabas

  • Ett nyttigt hjälpmedel för den som arbetar med LOU.
  • Samtliga avgöranden är fullt sökbara i fritext. Det är möjligt att avgränsa sökningarna på t.ex. företagsuppgifter och avgörande.
  • Det går att filtrera på underinstansen dom i fulltext, saken och datum. Filtrera på tidsintervaller, målnummer, domstol, klagande samt ombud.
  • Rättsinformation i form av förarbeten, lagstiftning, propositioner, SOU:er, lagrådsremisser, SFS:er etc, inom det aktuella området, integrerat i helheten, fullt sökbart i fritext.
  • Bevakningstjänsten Lex Press Legala Ord som flera gånger per dag genomsöker samtliga nya rättsfall efter specifika ord eller uttryck. Om det eftersökta ordet ingår i en ny dom, skickas information med mail direkt till användarens e-post. 
  • Nyhetsbrevet Lex Press Upphandling, som distribueras via e-post. LexPress jurister granskar nya avgöranden, väljer ut principiellt viktiga mål och skriver sammanfattande artiklar om dessa.

Våra moduler

 

Här kan du läsa om Kommers moduler för offentlig sektor 

Moduler för Kommers eLite

Kom igång på dagen med Kommers eLite!

Tilläggsmoduler till Kommers eLite

Läs mer om Kommers eLite +Handel

Urval av moduler för Kommers eNterprise

Läs om det flexibla Kommers eNterprise

Optioner för Kommers


Följande tilläggstjänster erbjuds offentlig sektor

Läs mer om våra tjänster